کمترین: 
1659
بیشترین: 
1750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1694
زمان: 
2/16 19:30
قیمت ریال عربستان امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1713},{"date":"1397/02/16 12:00","price":1714},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1721},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1726},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1738},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1736},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1742},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1746},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1750},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1744},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1732},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1721},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1709},{"date":"1397/02/16 14:40","price":1663},{"date":"1397/02/16 14:50","price":1659},{"date":"1397/02/16 15:10","price":1665},{"date":"1397/02/16 15:30","price":1671},{"date":"1397/02/16 17:10","price":1676},{"date":"1397/02/16 17:30","price":1690},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1703},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1700},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1703},{"date":"1397/02/16 19:10","price":1696},{"date":"1397/02/16 19:30","price":1694}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398