کمترین: 
1470
بیشترین: 
1551
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1501
زمان: 
2/16 19:30
قیمت لیر ترکیه امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":1518},{"date":"1397/02/16 12:00","price":1519},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1525},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1529},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1540},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1538},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1544},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1547},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1551},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1546},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1534},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1525},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1514},{"date":"1397/02/16 14:40","price":1474},{"date":"1397/02/16 14:50","price":1470},{"date":"1397/02/16 15:10","price":1475},{"date":"1397/02/16 15:30","price":1481},{"date":"1397/02/16 17:10","price":1485},{"date":"1397/02/16 17:30","price":1497},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1509},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1507},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1509},{"date":"1397/02/16 19:10","price":1503},{"date":"1397/02/16 19:30","price":1501}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399