کمترین: 
618000
بیشترین: 
625000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
625000
زمان: 
2/16 12:24
قیمت ربع سکه امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 625000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:30","price":623000},{"date":"1397/02/16 11:42","price":618000},{"date":"1397/02/16 12:06","price":618500},{"date":"1397/02/16 12:12","price":621500},{"date":"1397/02/16 12:24","price":625000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399