کمترین: 
896500
بیشترین: 
993700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934100
زمان: 
2/16 19:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 934100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:25","price":949500},{"date":"1397/02/16 11:30","price":953900},{"date":"1397/02/16 11:50","price":955300},{"date":"1397/02/16 11:55","price":962800},{"date":"1397/02/16 12:20","price":967200},{"date":"1397/02/16 12:35","price":987100},{"date":"1397/02/16 12:40","price":978200},{"date":"1397/02/16 12:55","price":984900},{"date":"1397/02/16 13:05","price":989300},{"date":"1397/02/16 13:25","price":993700},{"date":"1397/02/16 13:55","price":987100},{"date":"1397/02/16 14:05","price":980400},{"date":"1397/02/16 14:10","price":965000},{"date":"1397/02/16 14:20","price":960600},{"date":"1397/02/16 14:25","price":945100},{"date":"1397/02/16 14:35","price":918600},{"date":"1397/02/16 14:40","price":896500},{"date":"1397/02/16 15:10","price":903100},{"date":"1397/02/16 15:25","price":909800},{"date":"1397/02/16 17:10","price":914200},{"date":"1397/02/16 17:25","price":929600},{"date":"1397/02/16 17:55","price":940700},{"date":"1397/02/16 18:35","price":942900},{"date":"1397/02/16 18:55","price":936300},{"date":"1397/02/16 19:25","price":934100}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398