کمترین: 
4667
بیشترین: 
4923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4766
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 4766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":4789},{"date":"1397/02/16 11:30","price":4812},{"date":"1397/02/16 11:40","price":4818},{"date":"1397/02/16 12:00","price":4822},{"date":"1397/02/16 12:10","price":4842},{"date":"1397/02/16 12:30","price":4854},{"date":"1397/02/16 12:40","price":4889},{"date":"1397/02/16 12:50","price":4883},{"date":"1397/02/16 13:00","price":4900},{"date":"1397/02/16 13:10","price":4912},{"date":"1397/02/16 13:30","price":4923},{"date":"1397/02/16 14:00","price":4912},{"date":"1397/02/16 14:10","price":4871},{"date":"1397/02/16 14:20","price":4848},{"date":"1397/02/16 14:30","price":4807},{"date":"1397/02/16 14:40","price":4713},{"date":"1397/02/16 14:50","price":4667},{"date":"1397/02/16 15:10","price":4684},{"date":"1397/02/16 15:30","price":4701},{"date":"1397/02/16 17:10","price":4713},{"date":"1397/02/16 17:30","price":4754},{"date":"1397/02/16 18:00","price":4795},{"date":"1397/02/16 18:10","price":4783},{"date":"1397/02/16 18:40","price":4789},{"date":"1397/02/16 19:10","price":4772},{"date":"1397/02/16 19:30","price":4766}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398