کمترین: 
998
بیشترین: 
1053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1019
زمان: 
2/16 19:30
قیمت کرون دانمارک امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1019 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":1024},{"date":"1397/02/16 11:30","price":1031},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1036},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1038},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1046},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1044},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1048},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1051},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1053},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1049},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1042},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1036},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1028},{"date":"1397/02/16 14:40","price":1001},{"date":"1397/02/16 14:50","price":998},{"date":"1397/02/16 15:10","price":1002},{"date":"1397/02/16 15:30","price":1005},{"date":"1397/02/16 17:10","price":1008},{"date":"1397/02/16 17:30","price":1017},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1024},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1023},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1024},{"date":"1397/02/16 19:10","price":1021},{"date":"1397/02/16 19:30","price":1019}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398