کمترین: 
20717
بیشترین: 
21857
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21157
زمان: 
2/16 19:30
قیمت دینار کویت امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 21157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":21260},{"date":"1397/02/16 11:30","price":21390},{"date":"1397/02/16 12:00","price":21407},{"date":"1397/02/16 12:10","price":21494},{"date":"1397/02/16 12:30","price":21547},{"date":"1397/02/16 12:40","price":21703},{"date":"1397/02/16 12:50","price":21677},{"date":"1397/02/16 13:00","price":21753},{"date":"1397/02/16 13:10","price":21807},{"date":"1397/02/16 13:30","price":21857},{"date":"1397/02/16 14:00","price":21780},{"date":"1397/02/16 14:10","price":21624},{"date":"1397/02/16 14:20","price":21470},{"date":"1397/02/16 14:30","price":21340},{"date":"1397/02/16 14:40","price":20767},{"date":"1397/02/16 14:50","price":20717},{"date":"1397/02/16 15:10","price":20794},{"date":"1397/02/16 15:30","price":20871},{"date":"1397/02/16 17:10","price":20924},{"date":"1397/02/16 17:30","price":21104},{"date":"1397/02/16 18:00","price":21260},{"date":"1397/02/16 18:10","price":21234},{"date":"1397/02/16 18:40","price":21260},{"date":"1397/02/16 19:10","price":21184},{"date":"1397/02/16 19:30","price":21157}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398