کمترین: 
6220
بیشترین: 
6562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6352
زمان: 
2/16 19:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 6352 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":6383},{"date":"1397/02/16 11:30","price":6414},{"date":"1397/02/16 11:40","price":6422},{"date":"1397/02/16 12:00","price":6427},{"date":"1397/02/16 12:10","price":6453},{"date":"1397/02/16 12:30","price":6469},{"date":"1397/02/16 12:40","price":6516},{"date":"1397/02/16 12:50","price":6508},{"date":"1397/02/16 13:00","price":6531},{"date":"1397/02/16 13:10","price":6547},{"date":"1397/02/16 13:30","price":6562},{"date":"1397/02/16 14:00","price":6547},{"date":"1397/02/16 14:10","price":6492},{"date":"1397/02/16 14:20","price":6461},{"date":"1397/02/16 14:30","price":6407},{"date":"1397/02/16 14:40","price":6282},{"date":"1397/02/16 14:50","price":6220},{"date":"1397/02/16 15:10","price":6243},{"date":"1397/02/16 15:30","price":6266},{"date":"1397/02/16 17:10","price":6282},{"date":"1397/02/16 17:30","price":6336},{"date":"1397/02/16 18:00","price":6391},{"date":"1397/02/16 18:10","price":6375},{"date":"1397/02/16 18:40","price":6383},{"date":"1397/02/16 19:10","price":6360},{"date":"1397/02/16 19:30","price":6352}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398