کمترین: 
1668
بیشترین: 
1775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1704
زمان: 
2/16 19:30
قیمت درهم امارات امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 1704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":1726},{"date":"1397/02/16 11:30","price":1737},{"date":"1397/02/16 12:00","price":1738},{"date":"1397/02/16 12:10","price":1745},{"date":"1397/02/16 12:30","price":1749},{"date":"1397/02/16 12:40","price":1762},{"date":"1397/02/16 12:50","price":1760},{"date":"1397/02/16 13:00","price":1766},{"date":"1397/02/16 13:10","price":1771},{"date":"1397/02/16 13:30","price":1775},{"date":"1397/02/16 14:00","price":1769},{"date":"1397/02/16 14:10","price":1756},{"date":"1397/02/16 14:20","price":1731},{"date":"1397/02/16 14:30","price":1719},{"date":"1397/02/16 14:40","price":1672},{"date":"1397/02/16 14:50","price":1668},{"date":"1397/02/16 15:10","price":1674},{"date":"1397/02/16 15:30","price":1680},{"date":"1397/02/16 17:10","price":1685},{"date":"1397/02/16 17:30","price":1699},{"date":"1397/02/16 18:00","price":1712},{"date":"1397/02/16 18:10","price":1710},{"date":"1397/02/16 18:40","price":1712},{"date":"1397/02/16 19:10","price":1706},{"date":"1397/02/16 19:30","price":1704}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398