کمترین: 
8414
بیشترین: 
8876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8592
زمان: 
2/16 19:30
قیمت پوند امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 8592 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:10","price":8634},{"date":"1397/02/16 11:30","price":8676},{"date":"1397/02/16 11:40","price":8687},{"date":"1397/02/16 12:00","price":8694},{"date":"1397/02/16 12:10","price":8729},{"date":"1397/02/16 12:30","price":8751},{"date":"1397/02/16 12:40","price":8814},{"date":"1397/02/16 12:50","price":8803},{"date":"1397/02/16 13:00","price":8835},{"date":"1397/02/16 13:10","price":8856},{"date":"1397/02/16 13:30","price":8876},{"date":"1397/02/16 14:00","price":8856},{"date":"1397/02/16 14:10","price":8782},{"date":"1397/02/16 14:20","price":8740},{"date":"1397/02/16 14:30","price":8667},{"date":"1397/02/16 14:40","price":8498},{"date":"1397/02/16 14:50","price":8414},{"date":"1397/02/16 15:10","price":8445},{"date":"1397/02/16 15:30","price":8476},{"date":"1397/02/16 17:10","price":8498},{"date":"1397/02/16 17:30","price":8571},{"date":"1397/02/16 18:00","price":8645},{"date":"1397/02/16 18:10","price":8623},{"date":"1397/02/16 18:40","price":8634},{"date":"1397/02/16 19:10","price":8603},{"date":"1397/02/16 19:30","price":8592}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398