کمترین: 
1994500
بیشترین: 
2104500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2037000
زمان: 
2/16 19:30
قیمت سکه امامی امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 2037000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 11:06","price":2047000},{"date":"1397/02/16 11:30","price":2059500},{"date":"1397/02/16 11:54","price":2061000},{"date":"1397/02/16 12:00","price":2069500},{"date":"1397/02/16 12:24","price":2074500},{"date":"1397/02/16 12:36","price":2097000},{"date":"1397/02/16 12:42","price":2087000},{"date":"1397/02/16 13:00","price":2094500},{"date":"1397/02/16 13:06","price":2099500},{"date":"1397/02/16 13:30","price":2104500},{"date":"1397/02/16 14:00","price":2097000},{"date":"1397/02/16 14:06","price":2089500},{"date":"1397/02/16 14:12","price":2072000},{"date":"1397/02/16 14:24","price":2067000},{"date":"1397/02/16 14:30","price":2049500},{"date":"1397/02/16 14:36","price":2019500},{"date":"1397/02/16 14:42","price":1994500},{"date":"1397/02/16 15:12","price":2002000},{"date":"1397/02/16 15:30","price":2009500},{"date":"1397/02/16 17:12","price":2014500},{"date":"1397/02/16 17:30","price":2032000},{"date":"1397/02/16 18:00","price":2047000},{"date":"1397/02/16 18:06","price":2044500},{"date":"1397/02/16 18:36","price":2047000},{"date":"1397/02/16 19:00","price":2039500},{"date":"1397/02/16 19:30","price":2037000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398