کمترین: 
754
بیشترین: 
809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
780
زمان: 
2/16 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 00:00","price":793.45},{"date":"1397/02/16 00:30","price":791.93},{"date":"1397/02/16 01:00","price":790},{"date":"1397/02/16 01:30","price":787},{"date":"1397/02/16 02:00","price":786.59},{"date":"1397/02/16 03:00","price":793.97},{"date":"1397/02/16 03:30","price":793.98},{"date":"1397/02/16 04:00","price":798.14},{"date":"1397/02/16 04:30","price":795.02},{"date":"1397/02/16 05:00","price":798.1},{"date":"1397/02/16 05:30","price":800},{"date":"1397/02/16 06:00","price":808},{"date":"1397/02/16 06:30","price":807},{"date":"1397/02/16 07:00","price":809},{"date":"1397/02/16 07:30","price":805.5},{"date":"1397/02/16 08:00","price":808},{"date":"1397/02/16 09:00","price":803},{"date":"1397/02/16 09:30","price":800},{"date":"1397/02/16 12:00","price":785},{"date":"1397/02/16 12:30","price":780.63},{"date":"1397/02/16 13:00","price":776},{"date":"1397/02/16 13:30","price":762.1},{"date":"1397/02/16 14:00","price":767},{"date":"1397/02/16 14:30","price":764},{"date":"1397/02/16 15:00","price":769.58},{"date":"1397/02/16 15:30","price":774.77},{"date":"1397/02/16 16:00","price":768.43},{"date":"1397/02/16 16:30","price":764},{"date":"1397/02/16 17:00","price":754},{"date":"1397/02/16 17:30","price":761.6},{"date":"1397/02/16 18:00","price":766},{"date":"1397/02/16 18:30","price":773},{"date":"1397/02/16 19:00","price":768.3},{"date":"1397/02/16 19:30","price":774.28},{"date":"1397/02/16 20:00","price":770.65},{"date":"1397/02/16 20:30","price":767.55},{"date":"1397/02/16 21:00","price":775},{"date":"1397/02/16 21:30","price":781},{"date":"1397/02/16 22:00","price":787.12},{"date":"1397/02/16 22:30","price":780.62},{"date":"1397/02/16 23:00","price":779.8},{"date":"1397/02/16 23:30","price":780}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398