کمترین: 
9496.3
بیشترین: 
9950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9608.8
زمان: 
2/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 اردیبهشت 1397 , 9608.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/16 00:00","price":9871.8},{"date":"1397/02/16 00:30","price":9875.5},{"date":"1397/02/16 01:00","price":9850.1},{"date":"1397/02/16 01:30","price":9784.2},{"date":"1397/02/16 02:00","price":9804},{"date":"1397/02/16 03:00","price":9829.9},{"date":"1397/02/16 03:30","price":9842.3},{"date":"1397/02/16 04:00","price":9850},{"date":"1397/02/16 04:30","price":9859.2},{"date":"1397/02/16 05:00","price":9903.1},{"date":"1397/02/16 05:30","price":9950},{"date":"1397/02/16 06:00","price":9932.5},{"date":"1397/02/16 06:30","price":9941.9},{"date":"1397/02/16 07:00","price":9922},{"date":"1397/02/16 07:30","price":9877.1},{"date":"1397/02/16 08:00","price":9903.8},{"date":"1397/02/16 09:00","price":9890.5},{"date":"1397/02/16 09:30","price":9861.6},{"date":"1397/02/16 12:00","price":9695},{"date":"1397/02/16 12:30","price":9706.9},{"date":"1397/02/16 13:00","price":9664.6},{"date":"1397/02/16 13:30","price":9578.1},{"date":"1397/02/16 14:00","price":9635.6},{"date":"1397/02/16 14:30","price":9595},{"date":"1397/02/16 15:00","price":9630.1},{"date":"1397/02/16 15:30","price":9625.8},{"date":"1397/02/16 16:00","price":9604.9},{"date":"1397/02/16 16:30","price":9539},{"date":"1397/02/16 17:00","price":9496.3},{"date":"1397/02/16 17:30","price":9560},{"date":"1397/02/16 18:00","price":9575.1},{"date":"1397/02/16 18:30","price":9594.7},{"date":"1397/02/16 19:00","price":9591.6},{"date":"1397/02/16 19:30","price":9584},{"date":"1397/02/16 20:00","price":9542.2},{"date":"1397/02/16 20:30","price":9540},{"date":"1397/02/16 21:00","price":9589.1},{"date":"1397/02/16 21:30","price":9599.1},{"date":"1397/02/16 22:00","price":9625},{"date":"1397/02/16 22:30","price":9615.1},{"date":"1397/02/16 23:00","price":9614},{"date":"1397/02/16 23:30","price":9608.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399