کمترین: 
7345
بیشترین: 
7602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7602
زمان: 
2/15 17:40
قیمت یورو امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 7602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:40","price":7345},{"date":"1397/02/15 17:00","price":7570},{"date":"1397/02/15 17:20","price":7584},{"date":"1397/02/15 17:40","price":7602}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398