کمترین: 
999500
بیشترین: 
1050000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1050000
زمان: 
2/15 20:06
قیمت نیم سکه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1050000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":999500},{"date":"1397/02/15 12:36","price":1000000},{"date":"1397/02/15 13:12","price":1015000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":1030000},{"date":"1397/02/15 13:42","price":1010000},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1017500},{"date":"1397/02/15 14:06","price":1018000},{"date":"1397/02/15 15:12","price":1027000},{"date":"1397/02/15 16:12","price":1028500},{"date":"1397/02/15 16:24","price":1030000},{"date":"1397/02/15 17:06","price":1034500},{"date":"1397/02/15 17:12","price":1039000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":1039500},{"date":"1397/02/15 18:24","price":1040000},{"date":"1397/02/15 18:48","price":1050000},{"date":"1397/02/15 19:12","price":1047500},{"date":"1397/02/15 19:24","price":1045000},{"date":"1397/02/15 19:36","price":1047500},{"date":"1397/02/15 20:06","price":1050000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398