کمترین: 
883300
بیشترین: 
953900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
942900
زمان: 
2/15 19:35
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 942900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:20","price":883300},{"date":"1397/02/15 12:25","price":903100},{"date":"1397/02/15 12:55","price":909800},{"date":"1397/02/15 13:25","price":918600},{"date":"1397/02/15 13:40","price":909800},{"date":"1397/02/15 13:50","price":916400},{"date":"1397/02/15 15:05","price":925200},{"date":"1397/02/15 16:10","price":927400},{"date":"1397/02/15 16:40","price":934100},{"date":"1397/02/15 18:10","price":953900},{"date":"1397/02/15 19:15","price":931900},{"date":"1397/02/15 19:35","price":942900}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398