کمترین: 
97
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
2/15 19:40
قیمت روبل روسیه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":97},{"date":"1397/02/15 12:20","price":99},{"date":"1397/02/15 12:30","price":101},{"date":"1397/02/15 13:00","price":102},{"date":"1397/02/15 13:30","price":103},{"date":"1397/02/15 13:40","price":102},{"date":"1397/02/15 13:50","price":103},{"date":"1397/02/15 14:00","price":100},{"date":"1397/02/15 15:10","price":101},{"date":"1397/02/15 15:40","price":103},{"date":"1397/02/15 16:40","price":104},{"date":"1397/02/15 17:50","price":101},{"date":"1397/02/15 18:10","price":102},{"date":"1397/02/15 19:20","price":101},{"date":"1397/02/15 19:40","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399