کمترین: 
759
بیشترین: 
809
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793
زمان: 
2/15 19:40
قیمت کرون نروژ امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 793 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":759},{"date":"1397/02/15 12:20","price":775},{"date":"1397/02/15 12:30","price":792},{"date":"1397/02/15 13:00","price":798},{"date":"1397/02/15 13:30","price":805},{"date":"1397/02/15 13:40","price":798},{"date":"1397/02/15 13:50","price":803},{"date":"1397/02/15 14:00","price":784},{"date":"1397/02/15 15:10","price":792},{"date":"1397/02/15 15:40","price":801},{"date":"1397/02/15 16:20","price":803},{"date":"1397/02/15 16:40","price":809},{"date":"1397/02/15 17:50","price":789},{"date":"1397/02/15 18:10","price":798},{"date":"1397/02/15 19:20","price":788},{"date":"1397/02/15 19:40","price":793}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398