کمترین: 
20357
بیشترین: 
21700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21267
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دینار کویت امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 21267 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":20357},{"date":"1397/02/15 12:20","price":20774},{"date":"1397/02/15 12:30","price":21240},{"date":"1397/02/15 13:00","price":21397},{"date":"1397/02/15 13:30","price":21604},{"date":"1397/02/15 13:40","price":21397},{"date":"1397/02/15 13:50","price":21550},{"date":"1397/02/15 14:00","price":21027},{"date":"1397/02/15 15:10","price":21230},{"date":"1397/02/15 15:40","price":21494},{"date":"1397/02/15 16:20","price":21547},{"date":"1397/02/15 16:40","price":21700},{"date":"1397/02/15 17:50","price":21164},{"date":"1397/02/15 18:10","price":21397},{"date":"1397/02/15 19:20","price":21137},{"date":"1397/02/15 19:40","price":21267}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398