کمترین: 
5681
بیشترین: 
5681
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5681
زمان: 
2/15 10:10
قیمت پوند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 5681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":5681}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398