کمترین: 
8268
بیشترین: 
8813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8637
زمان: 
2/15 19:40
قیمت پوند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 8637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":8268},{"date":"1397/02/15 12:20","price":8437},{"date":"1397/02/15 12:30","price":8626},{"date":"1397/02/15 13:00","price":8690},{"date":"1397/02/15 13:30","price":8774},{"date":"1397/02/15 13:40","price":8690},{"date":"1397/02/15 13:50","price":8752},{"date":"1397/02/15 14:00","price":8540},{"date":"1397/02/15 15:10","price":8622},{"date":"1397/02/15 15:40","price":8729},{"date":"1397/02/15 16:20","price":8751},{"date":"1397/02/15 16:40","price":8813},{"date":"1397/02/15 17:50","price":8595},{"date":"1397/02/15 18:10","price":8690},{"date":"1397/02/15 19:20","price":8584},{"date":"1397/02/15 19:40","price":8637}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398