کمترین: 
59.6
بیشترین: 
71.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.6
زمان: 
2/15 10:10
قیمت افغانی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 59.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 09:20","price":71.3},{"date":"1397/02/15 10:00","price":59.7},{"date":"1397/02/15 10:10","price":59.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398