کمترین: 
772600
بیشترین: 
773300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
773300
زمان: 
2/15 01:40
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 773300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:10","price":772700},{"date":"1397/02/15 00:20","price":772600},{"date":"1397/02/15 00:35","price":772900},{"date":"1397/02/15 00:55","price":773200},{"date":"1397/02/15 01:25","price":773300},{"date":"1397/02/15 01:35","price":773100},{"date":"1397/02/15 01:40","price":773300}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398