کمترین: 
755.5
بیشترین: 
806
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
799
زمان: 
2/15 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 799 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":755.5},{"date":"1397/02/15 00:30","price":765},{"date":"1397/02/15 01:00","price":774.06},{"date":"1397/02/15 01:30","price":775},{"date":"1397/02/15 02:00","price":773.5},{"date":"1397/02/15 02:30","price":771.15},{"date":"1397/02/15 03:00","price":765.17},{"date":"1397/02/15 03:30","price":776},{"date":"1397/02/15 04:00","price":772.75},{"date":"1397/02/15 04:30","price":766.85},{"date":"1397/02/15 05:00","price":772},{"date":"1397/02/15 06:00","price":777.93},{"date":"1397/02/15 06:30","price":773.07},{"date":"1397/02/15 07:00","price":779.1},{"date":"1397/02/15 07:30","price":783},{"date":"1397/02/15 08:00","price":784},{"date":"1397/02/15 08:30","price":786.99},{"date":"1397/02/15 09:00","price":785.57},{"date":"1397/02/15 09:30","price":792},{"date":"1397/02/15 10:00","price":788},{"date":"1397/02/15 11:00","price":787},{"date":"1397/02/15 11:30","price":784},{"date":"1397/02/15 12:00","price":785.9},{"date":"1397/02/15 12:30","price":784.9},{"date":"1397/02/15 13:00","price":789.9},{"date":"1397/02/15 13:30","price":790},{"date":"1397/02/15 14:00","price":793},{"date":"1397/02/15 14:30","price":790},{"date":"1397/02/15 15:00","price":793.87},{"date":"1397/02/15 15:30","price":796},{"date":"1397/02/15 16:00","price":793},{"date":"1397/02/15 16:30","price":797},{"date":"1397/02/15 17:30","price":799},{"date":"1397/02/15 18:00","price":804.7},{"date":"1397/02/15 18:30","price":804},{"date":"1397/02/15 19:00","price":802.5},{"date":"1397/02/15 19:30","price":805},{"date":"1397/02/15 20:00","price":806},{"date":"1397/02/15 20:30","price":801.09},{"date":"1397/02/15 21:00","price":799}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398