کمترین: 
2.1539
بیشترین: 
2.1566
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1556
زمان: 
2/15 02:00
قیمت نفت کوره امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2.1556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":2.1539},{"date":"1397/02/15 00:32","price":2.1555},{"date":"1397/02/15 01:00","price":2.1548},{"date":"1397/02/15 01:32","price":2.1566},{"date":"1397/02/15 02:00","price":2.1556}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398