کمترین: 
9654.1
بیشترین: 
9971.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9928.1
زمان: 
2/15 21:00
قیمت بیت کوین امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 9928.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":9654.1},{"date":"1397/02/15 00:30","price":9670},{"date":"1397/02/15 01:00","price":9676.4},{"date":"1397/02/15 01:30","price":9693.2},{"date":"1397/02/15 02:00","price":9748.9},{"date":"1397/02/15 02:30","price":9711.7},{"date":"1397/02/15 03:00","price":9732.3},{"date":"1397/02/15 03:30","price":9751.7},{"date":"1397/02/15 04:00","price":9712.5},{"date":"1397/02/15 04:30","price":9707.9},{"date":"1397/02/15 05:30","price":9775},{"date":"1397/02/15 06:00","price":9755},{"date":"1397/02/15 06:30","price":9745},{"date":"1397/02/15 07:00","price":9832.9},{"date":"1397/02/15 07:30","price":9822.5},{"date":"1397/02/15 08:00","price":9822.1},{"date":"1397/02/15 08:30","price":9823.2},{"date":"1397/02/15 09:00","price":9838.2},{"date":"1397/02/15 09:30","price":9879.6},{"date":"1397/02/15 10:00","price":9815.3},{"date":"1397/02/15 10:30","price":9831.9},{"date":"1397/02/15 11:00","price":9823.3},{"date":"1397/02/15 11:30","price":9795.1},{"date":"1397/02/15 12:00","price":9809},{"date":"1397/02/15 12:30","price":9810},{"date":"1397/02/15 13:00","price":9805},{"date":"1397/02/15 13:30","price":9875},{"date":"1397/02/15 14:00","price":9843.7},{"date":"1397/02/15 14:30","price":9869},{"date":"1397/02/15 15:00","price":9914.2},{"date":"1397/02/15 15:30","price":9955},{"date":"1397/02/15 16:00","price":9906.6},{"date":"1397/02/15 16:30","price":9888.5},{"date":"1397/02/15 17:00","price":9898.5},{"date":"1397/02/15 17:30","price":9925.4},{"date":"1397/02/15 18:00","price":9971.8},{"date":"1397/02/15 18:30","price":9949.9},{"date":"1397/02/15 19:00","price":9949.7},{"date":"1397/02/15 19:30","price":9960},{"date":"1397/02/15 20:00","price":9950},{"date":"1397/02/15 20:30","price":9936.9},{"date":"1397/02/15 21:00","price":9928.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398