کمترین: 
808000
بیشترین: 
821000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
821000
زمان: 
2/14 23:55
قیمت آبشده نقدی امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 821000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:25","price":816000},{"date":"1397/02/14 00:55","price":815000},{"date":"1397/02/14 11:35","price":814000},{"date":"1397/02/14 11:40","price":813500},{"date":"1397/02/14 11:55","price":811500},{"date":"1397/02/14 12:05","price":808000},{"date":"1397/02/14 12:10","price":810000},{"date":"1397/02/14 12:40","price":810500},{"date":"1397/02/14 12:55","price":811000},{"date":"1397/02/14 13:20","price":811500},{"date":"1397/02/14 13:25","price":810500},{"date":"1397/02/14 13:35","price":811500},{"date":"1397/02/14 13:55","price":811000},{"date":"1397/02/14 14:05","price":811500},{"date":"1397/02/14 14:40","price":812000},{"date":"1397/02/14 16:05","price":812100},{"date":"1397/02/14 16:10","price":812000},{"date":"1397/02/14 16:25","price":812500},{"date":"1397/02/14 16:35","price":812000},{"date":"1397/02/14 16:50","price":813000},{"date":"1397/02/14 17:10","price":815000},{"date":"1397/02/14 17:20","price":816000},{"date":"1397/02/14 17:55","price":815500},{"date":"1397/02/14 18:25","price":813500},{"date":"1397/02/14 18:40","price":813000},{"date":"1397/02/14 18:50","price":814500},{"date":"1397/02/14 18:55","price":813500},{"date":"1397/02/14 19:25","price":815000},{"date":"1397/02/14 20:30","price":816000},{"date":"1397/02/14 21:10","price":816500},{"date":"1397/02/14 22:20","price":815500},{"date":"1397/02/14 22:25","price":816500},{"date":"1397/02/14 23:05","price":817000},{"date":"1397/02/14 23:20","price":820000},{"date":"1397/02/14 23:25","price":820500},{"date":"1397/02/14 23:55","price":821000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398