کمترین: 
848100
بیشترین: 
861800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
861800
زمان: 
2/14 23:55
قیمت طلای متفرقه امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 861800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:25","price":856500},{"date":"1397/02/14 00:55","price":855500},{"date":"1397/02/14 11:35","price":854400},{"date":"1397/02/14 11:40","price":853900},{"date":"1397/02/14 11:55","price":851800},{"date":"1397/02/14 12:05","price":848100},{"date":"1397/02/14 12:10","price":850200},{"date":"1397/02/14 12:40","price":850700},{"date":"1397/02/14 12:55","price":851300},{"date":"1397/02/14 13:20","price":851800},{"date":"1397/02/14 13:25","price":850700},{"date":"1397/02/14 13:35","price":851800},{"date":"1397/02/14 13:55","price":851300},{"date":"1397/02/14 14:05","price":851800},{"date":"1397/02/14 14:40","price":852300},{"date":"1397/02/14 16:05","price":852400},{"date":"1397/02/14 16:10","price":852300},{"date":"1397/02/14 16:25","price":852800},{"date":"1397/02/14 16:35","price":852300},{"date":"1397/02/14 16:50","price":853400},{"date":"1397/02/14 17:10","price":855500},{"date":"1397/02/14 17:20","price":856500},{"date":"1397/02/14 17:55","price":856000},{"date":"1397/02/14 18:25","price":853900},{"date":"1397/02/14 18:40","price":853400},{"date":"1397/02/14 18:50","price":854900},{"date":"1397/02/14 18:55","price":853900},{"date":"1397/02/14 19:25","price":855500},{"date":"1397/02/14 20:30","price":856500},{"date":"1397/02/14 21:10","price":857000},{"date":"1397/02/14 22:20","price":856000},{"date":"1397/02/14 22:25","price":857000},{"date":"1397/02/14 23:05","price":857600},{"date":"1397/02/14 23:20","price":860700},{"date":"1397/02/14 23:25","price":861200},{"date":"1397/02/14 23:55","price":861800}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398