کمترین: 
2.71
بیشترین: 
2.736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.712
زمان: 
2/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 2.712 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":2.732},{"date":"1397/02/14 00:32","price":2.731},{"date":"1397/02/14 01:00","price":2.734},{"date":"1397/02/14 01:32","price":2.728},{"date":"1397/02/14 02:00","price":2.731},{"date":"1397/02/14 03:00","price":2.729},{"date":"1397/02/14 03:32","price":2.728},{"date":"1397/02/14 04:00","price":2.729},{"date":"1397/02/14 04:32","price":2.732},{"date":"1397/02/14 05:32","price":2.734},{"date":"1397/02/14 06:00","price":2.731},{"date":"1397/02/14 06:32","price":2.732},{"date":"1397/02/14 09:32","price":2.734},{"date":"1397/02/14 11:32","price":2.735},{"date":"1397/02/14 12:00","price":2.736},{"date":"1397/02/14 13:00","price":2.734},{"date":"1397/02/14 13:32","price":2.733},{"date":"1397/02/14 14:00","price":2.732},{"date":"1397/02/14 14:32","price":2.736},{"date":"1397/02/14 15:00","price":2.728},{"date":"1397/02/14 16:00","price":2.731},{"date":"1397/02/14 16:32","price":2.721},{"date":"1397/02/14 17:00","price":2.723},{"date":"1397/02/14 17:32","price":2.724},{"date":"1397/02/14 18:00","price":2.734},{"date":"1397/02/14 18:32","price":2.723},{"date":"1397/02/14 19:00","price":2.712},{"date":"1397/02/14 20:00","price":2.71},{"date":"1397/02/14 20:32","price":2.716},{"date":"1397/02/14 21:00","price":2.723},{"date":"1397/02/14 22:00","price":2.721},{"date":"1397/02/14 22:32","price":2.715},{"date":"1397/02/14 23:32","price":2.712}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399