کمترین: 
735
بیشترین: 
787.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
756.81
زمان: 
2/14 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 756.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":742},{"date":"1397/02/14 00:30","price":743},{"date":"1397/02/14 01:00","price":741.18},{"date":"1397/02/14 01:30","price":735},{"date":"1397/02/14 02:00","price":746},{"date":"1397/02/14 02:30","price":750},{"date":"1397/02/14 03:00","price":747.53},{"date":"1397/02/14 03:30","price":757},{"date":"1397/02/14 04:00","price":753},{"date":"1397/02/14 04:30","price":758.33},{"date":"1397/02/14 05:00","price":749.8},{"date":"1397/02/14 05:30","price":750.33},{"date":"1397/02/14 06:00","price":755.06},{"date":"1397/02/14 06:30","price":756.95},{"date":"1397/02/14 07:00","price":760.8},{"date":"1397/02/14 07:30","price":757},{"date":"1397/02/14 08:00","price":750},{"date":"1397/02/14 08:30","price":754.06},{"date":"1397/02/14 09:00","price":755},{"date":"1397/02/14 09:30","price":757.39},{"date":"1397/02/14 10:00","price":759.85},{"date":"1397/02/14 10:30","price":758},{"date":"1397/02/14 11:00","price":757.43},{"date":"1397/02/14 11:30","price":765},{"date":"1397/02/14 12:00","price":764},{"date":"1397/02/14 12:30","price":763},{"date":"1397/02/14 13:00","price":772},{"date":"1397/02/14 13:30","price":787},{"date":"1397/02/14 14:00","price":780},{"date":"1397/02/14 14:30","price":787.9},{"date":"1397/02/14 15:00","price":782},{"date":"1397/02/14 15:30","price":775},{"date":"1397/02/14 16:00","price":768.5},{"date":"1397/02/14 16:30","price":778},{"date":"1397/02/14 17:00","price":781.8},{"date":"1397/02/14 17:30","price":778},{"date":"1397/02/14 18:00","price":784},{"date":"1397/02/14 18:30","price":778},{"date":"1397/02/14 19:00","price":776.9},{"date":"1397/02/14 19:30","price":780.1},{"date":"1397/02/14 20:00","price":766.24},{"date":"1397/02/14 20:30","price":755.84},{"date":"1397/02/14 21:00","price":758},{"date":"1397/02/14 21:30","price":761.3},{"date":"1397/02/14 22:00","price":764.01},{"date":"1397/02/14 22:30","price":761.21},{"date":"1397/02/14 23:00","price":760.5},{"date":"1397/02/14 23:30","price":756.81}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398