کمترین: 
2.0837
بیشترین: 
2.1209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1125
زمان: 
2/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 2.1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":2.089},{"date":"1397/02/14 00:32","price":2.09},{"date":"1397/02/14 01:00","price":2.093},{"date":"1397/02/14 02:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/14 03:00","price":2.0925},{"date":"1397/02/14 03:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/14 05:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/14 05:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/14 06:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/14 06:32","price":2.09},{"date":"1397/02/14 07:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/14 09:32","price":2.089},{"date":"1397/02/14 10:00","price":2.0895},{"date":"1397/02/14 10:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/14 11:00","price":2.09},{"date":"1397/02/14 11:32","price":2.0875},{"date":"1397/02/14 12:00","price":2.0855},{"date":"1397/02/14 12:32","price":2.0875},{"date":"1397/02/14 13:00","price":2.0865},{"date":"1397/02/14 13:32","price":2.086},{"date":"1397/02/14 14:00","price":2.0837},{"date":"1397/02/14 14:32","price":2.0875},{"date":"1397/02/14 15:00","price":2.091},{"date":"1397/02/14 15:32","price":2.0957},{"date":"1397/02/14 16:00","price":2.0965},{"date":"1397/02/14 16:32","price":2.0935},{"date":"1397/02/14 17:00","price":2.0924},{"date":"1397/02/14 17:32","price":2.094},{"date":"1397/02/14 18:00","price":2.0915},{"date":"1397/02/14 18:32","price":2.0905},{"date":"1397/02/14 19:00","price":2.095},{"date":"1397/02/14 19:32","price":2.102},{"date":"1397/02/14 20:00","price":2.107},{"date":"1397/02/14 20:32","price":2.1166},{"date":"1397/02/14 21:00","price":2.1209},{"date":"1397/02/14 21:32","price":2.1176},{"date":"1397/02/14 22:00","price":2.1155},{"date":"1397/02/14 22:32","price":2.1142},{"date":"1397/02/14 23:00","price":2.1153},{"date":"1397/02/14 23:32","price":2.1125}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398