کمترین: 
642.88
بیشترین: 
657.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
656.88
زمان: 
2/14 23:32
قیمت گازوئیل امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 656.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":644.75},{"date":"1397/02/14 00:32","price":645.13},{"date":"1397/02/14 01:00","price":645.38},{"date":"1397/02/14 01:32","price":645.13},{"date":"1397/02/14 05:00","price":645},{"date":"1397/02/14 05:32","price":644.75},{"date":"1397/02/14 06:00","price":644.25},{"date":"1397/02/14 06:32","price":644.63},{"date":"1397/02/14 07:00","price":644.13},{"date":"1397/02/14 07:32","price":644.63},{"date":"1397/02/14 08:00","price":644.88},{"date":"1397/02/14 08:32","price":644.75},{"date":"1397/02/14 09:00","price":644.88},{"date":"1397/02/14 09:32","price":644.63},{"date":"1397/02/14 10:00","price":645.13},{"date":"1397/02/14 10:32","price":645.38},{"date":"1397/02/14 11:00","price":645.13},{"date":"1397/02/14 11:32","price":644.63},{"date":"1397/02/14 12:00","price":642.88},{"date":"1397/02/14 12:32","price":644.13},{"date":"1397/02/14 13:00","price":643.75},{"date":"1397/02/14 13:32","price":644},{"date":"1397/02/14 14:00","price":643},{"date":"1397/02/14 14:32","price":644.5},{"date":"1397/02/14 15:00","price":647},{"date":"1397/02/14 15:32","price":649},{"date":"1397/02/14 16:00","price":649.88},{"date":"1397/02/14 16:32","price":649.63},{"date":"1397/02/14 17:00","price":649.88},{"date":"1397/02/14 17:32","price":649.38},{"date":"1397/02/14 18:00","price":649.13},{"date":"1397/02/14 18:32","price":647.13},{"date":"1397/02/14 19:00","price":649},{"date":"1397/02/14 19:32","price":649.38},{"date":"1397/02/14 20:00","price":651.63},{"date":"1397/02/14 20:32","price":656.13},{"date":"1397/02/14 21:00","price":657.13},{"date":"1397/02/14 21:32","price":657.25},{"date":"1397/02/14 22:00","price":656.63},{"date":"1397/02/14 22:32","price":656},{"date":"1397/02/14 23:00","price":655.63},{"date":"1397/02/14 23:32","price":656.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398