کمترین: 
2.1081
بیشترین: 
2.155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.153
زمان: 
2/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 2.153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":2.1166},{"date":"1397/02/14 00:32","price":2.1172},{"date":"1397/02/14 01:00","price":2.1187},{"date":"1397/02/14 01:32","price":2.117},{"date":"1397/02/14 02:00","price":2.1168},{"date":"1397/02/14 03:00","price":2.1151},{"date":"1397/02/14 03:32","price":2.1163},{"date":"1397/02/14 04:00","price":2.114},{"date":"1397/02/14 04:32","price":2.1136},{"date":"1397/02/14 05:00","price":2.115},{"date":"1397/02/14 05:32","price":2.1144},{"date":"1397/02/14 06:00","price":2.1139},{"date":"1397/02/14 07:00","price":2.1127},{"date":"1397/02/14 07:32","price":2.1139},{"date":"1397/02/14 08:00","price":2.114},{"date":"1397/02/14 09:00","price":2.1139},{"date":"1397/02/14 09:32","price":2.1142},{"date":"1397/02/14 10:00","price":2.1147},{"date":"1397/02/14 10:32","price":2.1157},{"date":"1397/02/14 11:00","price":2.1159},{"date":"1397/02/14 11:32","price":2.1141},{"date":"1397/02/14 12:00","price":2.1081},{"date":"1397/02/14 12:32","price":2.1128},{"date":"1397/02/14 13:00","price":2.1105},{"date":"1397/02/14 13:32","price":2.112},{"date":"1397/02/14 14:00","price":2.1121},{"date":"1397/02/14 14:32","price":2.1136},{"date":"1397/02/14 15:00","price":2.1223},{"date":"1397/02/14 15:32","price":2.1299},{"date":"1397/02/14 16:00","price":2.1311},{"date":"1397/02/14 16:32","price":2.1253},{"date":"1397/02/14 17:00","price":2.1287},{"date":"1397/02/14 17:32","price":2.1271},{"date":"1397/02/14 18:00","price":2.1256},{"date":"1397/02/14 18:32","price":2.1239},{"date":"1397/02/14 19:00","price":2.1254},{"date":"1397/02/14 19:32","price":2.1304},{"date":"1397/02/14 20:00","price":2.1367},{"date":"1397/02/14 20:32","price":2.1482},{"date":"1397/02/14 21:00","price":2.155},{"date":"1397/02/14 21:32","price":2.154},{"date":"1397/02/14 22:00","price":2.15},{"date":"1397/02/14 22:32","price":2.1513},{"date":"1397/02/14 23:00","price":2.1479},{"date":"1397/02/14 23:32","price":2.153}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398