کمترین: 
9594.7
بیشترین: 
9798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9649.4
زمان: 
2/14 23:30
قیمت بیت کوین امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 9649.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":9700.2},{"date":"1397/02/14 00:30","price":9672.2},{"date":"1397/02/14 01:00","price":9675},{"date":"1397/02/14 01:30","price":9684.9},{"date":"1397/02/14 02:00","price":9678},{"date":"1397/02/14 02:30","price":9679},{"date":"1397/02/14 03:00","price":9672.1},{"date":"1397/02/14 03:30","price":9669.7},{"date":"1397/02/14 04:00","price":9786.8},{"date":"1397/02/14 04:30","price":9771.4},{"date":"1397/02/14 05:00","price":9637.9},{"date":"1397/02/14 05:30","price":9624.9},{"date":"1397/02/14 06:00","price":9638},{"date":"1397/02/14 06:30","price":9648.2},{"date":"1397/02/14 07:00","price":9637.6},{"date":"1397/02/14 07:30","price":9660.1},{"date":"1397/02/14 08:00","price":9594.7},{"date":"1397/02/14 08:30","price":9596.3},{"date":"1397/02/14 09:00","price":9624.8},{"date":"1397/02/14 09:30","price":9647.9},{"date":"1397/02/14 10:00","price":9632.5},{"date":"1397/02/14 10:30","price":9635.6},{"date":"1397/02/14 11:00","price":9629.1},{"date":"1397/02/14 11:30","price":9719.8},{"date":"1397/02/14 12:00","price":9692.1},{"date":"1397/02/14 12:30","price":9685.4},{"date":"1397/02/14 13:00","price":9776.6},{"date":"1397/02/14 13:30","price":9798},{"date":"1397/02/14 14:00","price":9713.8},{"date":"1397/02/14 14:30","price":9770.1},{"date":"1397/02/14 15:00","price":9732.5},{"date":"1397/02/14 15:30","price":9711},{"date":"1397/02/14 16:00","price":9669.9},{"date":"1397/02/14 16:30","price":9758.9},{"date":"1397/02/14 17:00","price":9771.8},{"date":"1397/02/14 17:30","price":9720},{"date":"1397/02/14 18:00","price":9696.5},{"date":"1397/02/14 18:30","price":9645.3},{"date":"1397/02/14 19:00","price":9675.7},{"date":"1397/02/14 19:30","price":9703.9},{"date":"1397/02/14 20:00","price":9644.9},{"date":"1397/02/14 20:30","price":9620},{"date":"1397/02/14 21:00","price":9648},{"date":"1397/02/14 21:30","price":9672.1},{"date":"1397/02/14 22:00","price":9682},{"date":"1397/02/14 22:30","price":9664.5},{"date":"1397/02/14 23:00","price":9649.5},{"date":"1397/02/14 23:30","price":9649.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398