کمترین: 
73.33
بیشترین: 
74.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.85
زمان: 
2/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 74.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":73.68},{"date":"1397/02/14 00:32","price":73.69},{"date":"1397/02/14 01:00","price":73.73},{"date":"1397/02/14 02:00","price":73.75},{"date":"1397/02/14 02:32","price":73.72},{"date":"1397/02/14 05:00","price":73.75},{"date":"1397/02/14 05:32","price":73.67},{"date":"1397/02/14 06:00","price":73.59},{"date":"1397/02/14 06:32","price":73.6},{"date":"1397/02/14 07:00","price":73.58},{"date":"1397/02/14 08:00","price":73.62},{"date":"1397/02/14 08:32","price":73.59},{"date":"1397/02/14 10:00","price":73.63},{"date":"1397/02/14 10:32","price":73.66},{"date":"1397/02/14 11:00","price":73.63},{"date":"1397/02/14 11:32","price":73.56},{"date":"1397/02/14 12:00","price":73.38},{"date":"1397/02/14 12:32","price":73.48},{"date":"1397/02/14 13:00","price":73.46},{"date":"1397/02/14 14:00","price":73.33},{"date":"1397/02/14 14:32","price":73.5},{"date":"1397/02/14 15:00","price":73.59},{"date":"1397/02/14 15:32","price":73.82},{"date":"1397/02/14 16:00","price":73.96},{"date":"1397/02/14 16:32","price":73.84},{"date":"1397/02/14 17:32","price":73.86},{"date":"1397/02/14 18:00","price":73.76},{"date":"1397/02/14 18:32","price":73.62},{"date":"1397/02/14 19:00","price":73.82},{"date":"1397/02/14 19:32","price":73.86},{"date":"1397/02/14 20:00","price":74.23},{"date":"1397/02/14 20:32","price":74.7},{"date":"1397/02/14 21:00","price":74.93},{"date":"1397/02/14 21:32","price":74.91},{"date":"1397/02/14 22:00","price":74.84},{"date":"1397/02/14 22:32","price":74.86},{"date":"1397/02/14 23:00","price":74.73},{"date":"1397/02/14 23:32","price":74.85}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399