کمترین: 
68.2
بیشترین: 
69.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.62
زمان: 
2/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 69.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 00:00","price":68.42},{"date":"1397/02/14 00:32","price":68.45},{"date":"1397/02/14 01:00","price":68.48},{"date":"1397/02/14 01:32","price":68.47},{"date":"1397/02/14 02:00","price":68.48},{"date":"1397/02/14 03:00","price":68.54},{"date":"1397/02/14 03:32","price":68.53},{"date":"1397/02/14 04:00","price":68.47},{"date":"1397/02/14 05:00","price":68.5},{"date":"1397/02/14 05:32","price":68.46},{"date":"1397/02/14 06:00","price":68.39},{"date":"1397/02/14 06:32","price":68.41},{"date":"1397/02/14 07:00","price":68.38},{"date":"1397/02/14 07:32","price":68.4},{"date":"1397/02/14 08:00","price":68.43},{"date":"1397/02/14 08:32","price":68.39},{"date":"1397/02/14 09:00","price":68.38},{"date":"1397/02/14 10:00","price":68.42},{"date":"1397/02/14 10:32","price":68.47},{"date":"1397/02/14 11:00","price":68.44},{"date":"1397/02/14 11:32","price":68.36},{"date":"1397/02/14 12:00","price":68.27},{"date":"1397/02/14 12:32","price":68.34},{"date":"1397/02/14 13:00","price":68.33},{"date":"1397/02/14 14:00","price":68.2},{"date":"1397/02/14 14:32","price":68.33},{"date":"1397/02/14 15:00","price":68.39},{"date":"1397/02/14 15:32","price":68.56},{"date":"1397/02/14 16:00","price":68.77},{"date":"1397/02/14 16:32","price":68.65},{"date":"1397/02/14 17:00","price":68.66},{"date":"1397/02/14 17:32","price":68.67},{"date":"1397/02/14 18:00","price":68.59},{"date":"1397/02/14 18:32","price":68.56},{"date":"1397/02/14 19:00","price":68.78},{"date":"1397/02/14 19:32","price":68.73},{"date":"1397/02/14 20:00","price":68.94},{"date":"1397/02/14 20:32","price":69.53},{"date":"1397/02/14 21:00","price":69.84},{"date":"1397/02/14 21:32","price":69.81},{"date":"1397/02/14 22:00","price":69.75},{"date":"1397/02/14 22:32","price":69.77},{"date":"1397/02/14 23:00","price":69.67},{"date":"1397/02/14 23:32","price":69.62}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399