کمترین: 
861200
بیشترین: 
874400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
865600
زمان: 
2/13 14:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 865600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 12:10","price":861200},{"date":"1397/02/13 12:25","price":863400},{"date":"1397/02/13 12:40","price":867800},{"date":"1397/02/13 13:30","price":874400},{"date":"1397/02/13 13:55","price":874000},{"date":"1397/02/13 14:10","price":865600}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398