کمترین: 
4463
بیشترین: 
4651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4587
زمان: 
2/13 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 4587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:20","price":4463},{"date":"1397/02/13 12:10","price":4586},{"date":"1397/02/13 12:30","price":4597},{"date":"1397/02/13 12:40","price":4619},{"date":"1397/02/13 13:00","price":4621},{"date":"1397/02/13 13:10","price":4617},{"date":"1397/02/13 13:30","price":4651},{"date":"1397/02/13 14:00","price":4649},{"date":"1397/02/13 14:10","price":4601},{"date":"1397/02/13 14:30","price":4602},{"date":"1397/02/13 14:40","price":4601},{"date":"1397/02/13 15:00","price":4602},{"date":"1397/02/13 15:10","price":4601},{"date":"1397/02/13 15:30","price":4599},{"date":"1397/02/13 15:40","price":4601},{"date":"1397/02/13 15:50","price":4600},{"date":"1397/02/13 16:00","price":4598},{"date":"1397/02/13 16:10","price":4600},{"date":"1397/02/13 16:20","price":4598},{"date":"1397/02/13 16:30","price":4597},{"date":"1397/02/13 16:40","price":4582},{"date":"1397/02/13 16:50","price":4587},{"date":"1397/02/13 17:00","price":4585},{"date":"1397/02/13 17:10","price":4584},{"date":"1397/02/13 17:20","price":4588},{"date":"1397/02/13 17:30","price":4589},{"date":"1397/02/13 17:40","price":4584},{"date":"1397/02/13 17:50","price":4587},{"date":"1397/02/13 18:00","price":4590},{"date":"1397/02/13 18:10","price":4589},{"date":"1397/02/13 18:20","price":4592},{"date":"1397/02/13 18:30","price":4586},{"date":"1397/02/13 18:40","price":4587},{"date":"1397/02/13 18:50","price":4589},{"date":"1397/02/13 19:00","price":4588},{"date":"1397/02/13 19:10","price":4593},{"date":"1397/02/13 19:20","price":4591},{"date":"1397/02/13 19:30","price":4590},{"date":"1397/02/13 19:40","price":4589},{"date":"1397/02/13 20:10","price":4587}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399