کمترین: 
1511
بیشترین: 
1573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1555
زمان: 
2/13 19:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":1511},{"date":"1397/02/13 12:10","price":1552},{"date":"1397/02/13 12:30","price":1554},{"date":"1397/02/13 12:40","price":1563},{"date":"1397/02/13 13:10","price":1562},{"date":"1397/02/13 13:30","price":1573},{"date":"1397/02/13 14:00","price":1572},{"date":"1397/02/13 14:10","price":1555},{"date":"1397/02/13 14:30","price":1556},{"date":"1397/02/13 15:00","price":1557},{"date":"1397/02/13 15:10","price":1559},{"date":"1397/02/13 15:20","price":1558},{"date":"1397/02/13 15:40","price":1559},{"date":"1397/02/13 16:00","price":1557},{"date":"1397/02/13 16:10","price":1558},{"date":"1397/02/13 16:20","price":1559},{"date":"1397/02/13 16:30","price":1558},{"date":"1397/02/13 16:40","price":1554},{"date":"1397/02/13 16:50","price":1555},{"date":"1397/02/13 17:20","price":1556},{"date":"1397/02/13 17:40","price":1557},{"date":"1397/02/13 17:50","price":1556},{"date":"1397/02/13 18:00","price":1557},{"date":"1397/02/13 18:30","price":1556},{"date":"1397/02/13 19:00","price":1557},{"date":"1397/02/13 19:10","price":1558},{"date":"1397/02/13 19:30","price":1557},{"date":"1397/02/13 19:40","price":1555}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398