کمترین: 
733
بیشترین: 
768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
757
زمان: 
2/13 19:20
قیمت کرون نروژ امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":734},{"date":"1397/02/13 10:20","price":733},{"date":"1397/02/13 12:10","price":755},{"date":"1397/02/13 12:30","price":756},{"date":"1397/02/13 12:40","price":762},{"date":"1397/02/13 13:00","price":761},{"date":"1397/02/13 13:30","price":768},{"date":"1397/02/13 14:00","price":767},{"date":"1397/02/13 14:10","price":760},{"date":"1397/02/13 14:30","price":761},{"date":"1397/02/13 15:20","price":760},{"date":"1397/02/13 16:40","price":758},{"date":"1397/02/13 16:50","price":759},{"date":"1397/02/13 17:00","price":758},{"date":"1397/02/13 17:20","price":759},{"date":"1397/02/13 17:30","price":760},{"date":"1397/02/13 17:40","price":758},{"date":"1397/02/13 18:40","price":757},{"date":"1397/02/13 19:10","price":758},{"date":"1397/02/13 19:20","price":757}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398