کمترین: 
956
بیشترین: 
997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
982
زمان: 
2/13 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 982 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":957},{"date":"1397/02/13 10:20","price":956},{"date":"1397/02/13 12:10","price":983},{"date":"1397/02/13 12:30","price":986},{"date":"1397/02/13 12:40","price":991},{"date":"1397/02/13 12:50","price":992},{"date":"1397/02/13 13:00","price":991},{"date":"1397/02/13 13:10","price":990},{"date":"1397/02/13 13:30","price":997},{"date":"1397/02/13 14:00","price":995},{"date":"1397/02/13 14:10","price":986},{"date":"1397/02/13 14:40","price":985},{"date":"1397/02/13 15:10","price":986},{"date":"1397/02/13 15:20","price":985},{"date":"1397/02/13 16:20","price":984},{"date":"1397/02/13 16:40","price":981},{"date":"1397/02/13 16:50","price":982},{"date":"1397/02/13 17:20","price":984},{"date":"1397/02/13 17:40","price":983},{"date":"1397/02/13 18:00","price":982},{"date":"1397/02/13 18:20","price":983},{"date":"1397/02/13 18:30","price":982},{"date":"1397/02/13 19:20","price":981},{"date":"1397/02/13 19:30","price":982},{"date":"1397/02/13 19:50","price":981},{"date":"1397/02/13 20:00","price":982}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398