کمترین: 
1586
بیشترین: 
1652
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1631
زمان: 
2/13 20:10
قیمت ریال عربستان امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":1588},{"date":"1397/02/13 10:20","price":1586},{"date":"1397/02/13 10:30","price":1587},{"date":"1397/02/13 12:10","price":1629},{"date":"1397/02/13 12:30","price":1633},{"date":"1397/02/13 12:40","price":1641},{"date":"1397/02/13 12:50","price":1642},{"date":"1397/02/13 13:10","price":1640},{"date":"1397/02/13 13:30","price":1651},{"date":"1397/02/13 13:40","price":1652},{"date":"1397/02/13 14:00","price":1651},{"date":"1397/02/13 14:10","price":1633},{"date":"1397/02/13 15:10","price":1634},{"date":"1397/02/13 15:30","price":1633},{"date":"1397/02/13 15:40","price":1634},{"date":"1397/02/13 16:20","price":1633},{"date":"1397/02/13 16:40","price":1627},{"date":"1397/02/13 16:50","price":1628},{"date":"1397/02/13 17:10","price":1629},{"date":"1397/02/13 17:30","price":1630},{"date":"1397/02/13 18:10","price":1631},{"date":"1397/02/13 18:20","price":1632},{"date":"1397/02/13 18:30","price":1630},{"date":"1397/02/13 18:40","price":1629},{"date":"1397/02/13 19:00","price":1630},{"date":"1397/02/13 19:10","price":1632},{"date":"1397/02/13 19:20","price":1631},{"date":"1397/02/13 19:30","price":1632},{"date":"1397/02/13 19:50","price":1631},{"date":"1397/02/13 20:00","price":1632},{"date":"1397/02/13 20:10","price":1631}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399