کمترین: 
19807
بیشترین: 
20629
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20376
زمان: 
2/13 20:10
قیمت دینار کویت امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 20376 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":19813},{"date":"1397/02/13 10:20","price":19807},{"date":"1397/02/13 12:10","price":20343},{"date":"1397/02/13 12:30","price":20387},{"date":"1397/02/13 12:40","price":20500},{"date":"1397/02/13 12:50","price":20507},{"date":"1397/02/13 13:00","price":20499},{"date":"1397/02/13 13:10","price":20476},{"date":"1397/02/13 13:30","price":20623},{"date":"1397/02/13 13:40","price":20629},{"date":"1397/02/13 14:00","price":20604},{"date":"1397/02/13 14:10","price":20379},{"date":"1397/02/13 14:30","price":20393},{"date":"1397/02/13 14:40","price":20404},{"date":"1397/02/13 15:10","price":20421},{"date":"1397/02/13 15:20","price":20411},{"date":"1397/02/13 15:40","price":20414},{"date":"1397/02/13 15:50","price":20417},{"date":"1397/02/13 16:00","price":20401},{"date":"1397/02/13 16:10","price":20414},{"date":"1397/02/13 16:20","price":20404},{"date":"1397/02/13 16:30","price":20397},{"date":"1397/02/13 16:40","price":20321},{"date":"1397/02/13 16:50","price":20347},{"date":"1397/02/13 17:00","price":20349},{"date":"1397/02/13 17:10","price":20344},{"date":"1397/02/13 17:20","price":20361},{"date":"1397/02/13 17:30","price":20357},{"date":"1397/02/13 17:40","price":20371},{"date":"1397/02/13 17:50","price":20364},{"date":"1397/02/13 18:00","price":20371},{"date":"1397/02/13 18:10","price":20367},{"date":"1397/02/13 18:20","price":20377},{"date":"1397/02/13 18:30","price":20364},{"date":"1397/02/13 18:40","price":20357},{"date":"1397/02/13 19:00","price":20371},{"date":"1397/02/13 19:10","price":20384},{"date":"1397/02/13 19:20","price":20391},{"date":"1397/02/13 19:40","price":20381},{"date":"1397/02/13 19:50","price":20377},{"date":"1397/02/13 20:00","price":20380},{"date":"1397/02/13 20:10","price":20376}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399