کمترین: 
5966
بیشترین: 
6214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6124
زمان: 
2/13 20:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 6124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":5966},{"date":"1397/02/13 12:10","price":6131},{"date":"1397/02/13 12:30","price":6145},{"date":"1397/02/13 12:40","price":6177},{"date":"1397/02/13 12:50","price":6179},{"date":"1397/02/13 13:00","price":6176},{"date":"1397/02/13 13:10","price":6172},{"date":"1397/02/13 13:30","price":6214},{"date":"1397/02/13 13:40","price":6212},{"date":"1397/02/13 14:00","price":6199},{"date":"1397/02/13 14:10","price":6143},{"date":"1397/02/13 14:30","price":6145},{"date":"1397/02/13 14:40","price":6140},{"date":"1397/02/13 15:00","price":6143},{"date":"1397/02/13 15:20","price":6139},{"date":"1397/02/13 15:30","price":6137},{"date":"1397/02/13 15:40","price":6138},{"date":"1397/02/13 15:50","price":6136},{"date":"1397/02/13 16:00","price":6133},{"date":"1397/02/13 16:30","price":6132},{"date":"1397/02/13 16:40","price":6115},{"date":"1397/02/13 16:50","price":6126},{"date":"1397/02/13 17:00","price":6120},{"date":"1397/02/13 17:10","price":6122},{"date":"1397/02/13 17:20","price":6127},{"date":"1397/02/13 17:30","price":6126},{"date":"1397/02/13 17:40","price":6125},{"date":"1397/02/13 17:50","price":6119},{"date":"1397/02/13 18:00","price":6126},{"date":"1397/02/13 18:10","price":6118},{"date":"1397/02/13 18:20","price":6122},{"date":"1397/02/13 18:30","price":6117},{"date":"1397/02/13 18:40","price":6113},{"date":"1397/02/13 18:50","price":6116},{"date":"1397/02/13 19:00","price":6113},{"date":"1397/02/13 19:10","price":6126},{"date":"1397/02/13 19:20","price":6120},{"date":"1397/02/13 19:30","price":6124},{"date":"1397/02/13 19:40","price":6123},{"date":"1397/02/13 19:50","price":6122},{"date":"1397/02/13 20:00","price":6127},{"date":"1397/02/13 20:10","price":6124}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398