کمترین: 
4173
بیشترین: 
4351
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4299
زمان: 
2/13 20:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 4299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":4173},{"date":"1397/02/13 10:20","price":4174},{"date":"1397/02/13 10:30","price":4175},{"date":"1397/02/13 12:10","price":4289},{"date":"1397/02/13 12:30","price":4298},{"date":"1397/02/13 12:40","price":4319},{"date":"1397/02/13 12:50","price":4320},{"date":"1397/02/13 13:00","price":4321},{"date":"1397/02/13 13:10","price":4318},{"date":"1397/02/13 13:30","price":4351},{"date":"1397/02/13 13:40","price":4348},{"date":"1397/02/13 14:10","price":4304},{"date":"1397/02/13 14:30","price":4310},{"date":"1397/02/13 15:00","price":4312},{"date":"1397/02/13 15:10","price":4314},{"date":"1397/02/13 15:20","price":4313},{"date":"1397/02/13 15:30","price":4311},{"date":"1397/02/13 15:40","price":4310},{"date":"1397/02/13 15:50","price":4309},{"date":"1397/02/13 16:00","price":4308},{"date":"1397/02/13 16:10","price":4307},{"date":"1397/02/13 16:30","price":4306},{"date":"1397/02/13 16:40","price":4294},{"date":"1397/02/13 16:50","price":4295},{"date":"1397/02/13 17:00","price":4294},{"date":"1397/02/13 17:10","price":4296},{"date":"1397/02/13 17:30","price":4298},{"date":"1397/02/13 18:00","price":4302},{"date":"1397/02/13 18:10","price":4298},{"date":"1397/02/13 18:20","price":4301},{"date":"1397/02/13 18:30","price":4298},{"date":"1397/02/13 18:40","price":4301},{"date":"1397/02/13 18:50","price":4300},{"date":"1397/02/13 19:00","price":4299},{"date":"1397/02/13 19:10","price":4303},{"date":"1397/02/13 19:20","price":4300},{"date":"1397/02/13 19:30","price":4296},{"date":"1397/02/13 19:40","price":4295},{"date":"1397/02/13 19:50","price":4297},{"date":"1397/02/13 20:00","price":4298},{"date":"1397/02/13 20:10","price":4299}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398