کمترین: 
4627
بیشترین: 
4825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4749
زمان: 
2/13 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 4749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":4628},{"date":"1397/02/13 10:20","price":4627},{"date":"1397/02/13 10:30","price":4628},{"date":"1397/02/13 12:10","price":4755},{"date":"1397/02/13 12:30","price":4765},{"date":"1397/02/13 12:40","price":4789},{"date":"1397/02/13 12:50","price":4791},{"date":"1397/02/13 13:00","price":4790},{"date":"1397/02/13 13:10","price":4788},{"date":"1397/02/13 13:30","price":4822},{"date":"1397/02/13 13:40","price":4824},{"date":"1397/02/13 14:00","price":4825},{"date":"1397/02/13 14:10","price":4769},{"date":"1397/02/13 14:30","price":4774},{"date":"1397/02/13 14:40","price":4775},{"date":"1397/02/13 15:00","price":4777},{"date":"1397/02/13 15:10","price":4775},{"date":"1397/02/13 15:20","price":4774},{"date":"1397/02/13 15:30","price":4772},{"date":"1397/02/13 15:40","price":4773},{"date":"1397/02/13 16:00","price":4770},{"date":"1397/02/13 16:10","price":4772},{"date":"1397/02/13 16:20","price":4769},{"date":"1397/02/13 16:30","price":4767},{"date":"1397/02/13 16:40","price":4747},{"date":"1397/02/13 16:50","price":4753},{"date":"1397/02/13 17:00","price":4751},{"date":"1397/02/13 17:10","price":4744},{"date":"1397/02/13 17:20","price":4752},{"date":"1397/02/13 17:40","price":4746},{"date":"1397/02/13 17:50","price":4752},{"date":"1397/02/13 18:00","price":4750},{"date":"1397/02/13 18:10","price":4751},{"date":"1397/02/13 18:20","price":4755},{"date":"1397/02/13 18:30","price":4752},{"date":"1397/02/13 18:40","price":4754},{"date":"1397/02/13 18:50","price":4753},{"date":"1397/02/13 19:00","price":4751},{"date":"1397/02/13 19:10","price":4753},{"date":"1397/02/13 19:20","price":4748},{"date":"1397/02/13 19:30","price":4743},{"date":"1397/02/13 19:50","price":4742},{"date":"1397/02/13 20:00","price":4746},{"date":"1397/02/13 20:10","price":4749}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398