کمترین: 
1427
بیشترین: 
1477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1445
زمان: 
2/13 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":1428},{"date":"1397/02/13 10:20","price":1427},{"date":"1397/02/13 12:10","price":1456},{"date":"1397/02/13 12:30","price":1459},{"date":"1397/02/13 12:40","price":1463},{"date":"1397/02/13 12:50","price":1464},{"date":"1397/02/13 13:10","price":1466},{"date":"1397/02/13 13:30","price":1477},{"date":"1397/02/13 13:40","price":1474},{"date":"1397/02/13 14:10","price":1460},{"date":"1397/02/13 14:40","price":1461},{"date":"1397/02/13 15:00","price":1462},{"date":"1397/02/13 15:20","price":1461},{"date":"1397/02/13 15:30","price":1460},{"date":"1397/02/13 16:00","price":1457},{"date":"1397/02/13 16:10","price":1459},{"date":"1397/02/13 16:20","price":1457},{"date":"1397/02/13 16:40","price":1450},{"date":"1397/02/13 16:50","price":1453},{"date":"1397/02/13 17:00","price":1454},{"date":"1397/02/13 17:20","price":1455},{"date":"1397/02/13 17:30","price":1456},{"date":"1397/02/13 17:40","price":1455},{"date":"1397/02/13 17:50","price":1456},{"date":"1397/02/13 18:20","price":1457},{"date":"1397/02/13 18:30","price":1455},{"date":"1397/02/13 18:40","price":1452},{"date":"1397/02/13 18:50","price":1454},{"date":"1397/02/13 19:00","price":1449},{"date":"1397/02/13 19:10","price":1448},{"date":"1397/02/13 19:20","price":1444},{"date":"1397/02/13 19:30","price":1447},{"date":"1397/02/13 19:40","price":1443},{"date":"1397/02/13 19:50","price":1444},{"date":"1397/02/13 20:00","price":1445}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398