کمترین: 
1619
بیشترین: 
1686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1665
زمان: 
2/13 19:40
قیمت درهم امارات امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1665 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":1619},{"date":"1397/02/13 12:10","price":1663},{"date":"1397/02/13 12:30","price":1666},{"date":"1397/02/13 12:40","price":1675},{"date":"1397/02/13 12:50","price":1676},{"date":"1397/02/13 13:10","price":1674},{"date":"1397/02/13 13:30","price":1685},{"date":"1397/02/13 13:40","price":1686},{"date":"1397/02/13 14:00","price":1684},{"date":"1397/02/13 14:10","price":1666},{"date":"1397/02/13 14:30","price":1667},{"date":"1397/02/13 15:10","price":1668},{"date":"1397/02/13 15:20","price":1667},{"date":"1397/02/13 15:40","price":1668},{"date":"1397/02/13 16:00","price":1667},{"date":"1397/02/13 16:10","price":1668},{"date":"1397/02/13 16:20","price":1667},{"date":"1397/02/13 16:40","price":1660},{"date":"1397/02/13 16:50","price":1662},{"date":"1397/02/13 17:20","price":1663},{"date":"1397/02/13 17:30","price":1664},{"date":"1397/02/13 17:50","price":1663},{"date":"1397/02/13 18:00","price":1664},{"date":"1397/02/13 18:20","price":1665},{"date":"1397/02/13 18:30","price":1663},{"date":"1397/02/13 18:50","price":1662},{"date":"1397/02/13 19:00","price":1664},{"date":"1397/02/13 19:10","price":1666},{"date":"1397/02/13 19:20","price":1665},{"date":"1397/02/13 19:30","price":1666},{"date":"1397/02/13 19:40","price":1665}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399