کمترین: 
8090
بیشترین: 
8429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8289
زمان: 
2/13 20:10
قیمت پوند امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 8289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":8092},{"date":"1397/02/13 10:20","price":8090},{"date":"1397/02/13 12:10","price":8313},{"date":"1397/02/13 12:30","price":8333},{"date":"1397/02/13 12:40","price":8378},{"date":"1397/02/13 12:50","price":8380},{"date":"1397/02/13 13:00","price":8381},{"date":"1397/02/13 13:10","price":8383},{"date":"1397/02/13 13:30","price":8429},{"date":"1397/02/13 13:40","price":8417},{"date":"1397/02/13 14:00","price":8404},{"date":"1397/02/13 14:10","price":8321},{"date":"1397/02/13 14:30","price":8328},{"date":"1397/02/13 15:00","price":8331},{"date":"1397/02/13 15:10","price":8328},{"date":"1397/02/13 15:20","price":8327},{"date":"1397/02/13 15:40","price":8323},{"date":"1397/02/13 15:50","price":8322},{"date":"1397/02/13 16:00","price":8320},{"date":"1397/02/13 16:10","price":8321},{"date":"1397/02/13 16:20","price":8317},{"date":"1397/02/13 16:30","price":8313},{"date":"1397/02/13 16:40","price":8292},{"date":"1397/02/13 16:50","price":8303},{"date":"1397/02/13 17:00","price":8300},{"date":"1397/02/13 17:10","price":8305},{"date":"1397/02/13 17:20","price":8308},{"date":"1397/02/13 17:40","price":8301},{"date":"1397/02/13 17:50","price":8299},{"date":"1397/02/13 18:00","price":8306},{"date":"1397/02/13 18:10","price":8302},{"date":"1397/02/13 18:20","price":8310},{"date":"1397/02/13 18:30","price":8300},{"date":"1397/02/13 18:40","price":8301},{"date":"1397/02/13 18:50","price":8296},{"date":"1397/02/13 19:00","price":8295},{"date":"1397/02/13 19:10","price":8308},{"date":"1397/02/13 19:20","price":8301},{"date":"1397/02/13 19:30","price":8295},{"date":"1397/02/13 19:40","price":8284},{"date":"1397/02/13 19:50","price":8289},{"date":"1397/02/13 20:00","price":8291},{"date":"1397/02/13 20:10","price":8289}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399