کمترین: 
7128
بیشترین: 
7432
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7314
زمان: 
2/13 20:10
قیمت یورو امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 7314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:10","price":7129},{"date":"1397/02/13 10:30","price":7128},{"date":"1397/02/13 12:10","price":7327},{"date":"1397/02/13 12:30","price":7346},{"date":"1397/02/13 12:40","price":7383},{"date":"1397/02/13 12:50","price":7385},{"date":"1397/02/13 13:00","price":7383},{"date":"1397/02/13 13:10","price":7381},{"date":"1397/02/13 13:30","price":7432},{"date":"1397/02/13 13:40","price":7424},{"date":"1397/02/13 14:00","price":7413},{"date":"1397/02/13 14:10","price":7342},{"date":"1397/02/13 14:30","price":7345},{"date":"1397/02/13 14:40","price":7341},{"date":"1397/02/13 15:00","price":7342},{"date":"1397/02/13 15:10","price":7343},{"date":"1397/02/13 15:20","price":7341},{"date":"1397/02/13 15:30","price":7339},{"date":"1397/02/13 15:40","price":7340},{"date":"1397/02/13 15:50","price":7337},{"date":"1397/02/13 16:00","price":7334},{"date":"1397/02/13 16:20","price":7332},{"date":"1397/02/13 16:30","price":7328},{"date":"1397/02/13 16:40","price":7310},{"date":"1397/02/13 16:50","price":7321},{"date":"1397/02/13 17:00","price":7319},{"date":"1397/02/13 17:10","price":7322},{"date":"1397/02/13 17:20","price":7327},{"date":"1397/02/13 17:30","price":7323},{"date":"1397/02/13 17:40","price":7319},{"date":"1397/02/13 17:50","price":7318},{"date":"1397/02/13 18:00","price":7320},{"date":"1397/02/13 18:10","price":7317},{"date":"1397/02/13 18:20","price":7322},{"date":"1397/02/13 18:30","price":7317},{"date":"1397/02/13 18:40","price":7315},{"date":"1397/02/13 18:50","price":7317},{"date":"1397/02/13 19:10","price":7321},{"date":"1397/02/13 19:20","price":7316},{"date":"1397/02/13 19:30","price":7319},{"date":"1397/02/13 19:40","price":7312},{"date":"1397/02/13 19:50","price":7315},{"date":"1397/02/13 20:00","price":7317},{"date":"1397/02/13 20:10","price":7314}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398